Projekt „Politike lokalnog mirotvorstva“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

„Politike lokalnog mirotvorstva“

Projekt Politike lokalnog mirotvorstva ima za cilj odgovoriti na ogromne izazove ekološke i političke krize, na čijem se udaru najprije nalaze oni koji imaju najmanje društvene, ekonomske i političke moći - poput izbjeglica, siromašnih i ruralnog stanovništva.  projekt prepoznaje nenasilno i mirotvorno djelovanje kao jedan od iznimno važnih odgovora na ugroženost ljudskih prava i razvija pristup koji će osnažiti sudionike u donošenju odluka na razini lokalnih samouprava za nenasilno i mirotvorno rješavanje akutnih i kroničnih problema lokalnih zajednica.

Odluke na razini lokalne zajednice tiču se svih članova te zajednice. Koliko je uspješno organizirana zajednica mjeri se po tome koliko su u odlukama na lokalnoj razini uzeti u obzir potrebe i interesi najranjivijih članova te zajednice. Zbog toga je važno da oni koji donose odluke umiju međusobno suradnički djelovati, čuti potrebe svih članova zajednice, imati načine kako će saznati koje su potrebe u zajednici i uključiti sve, a posebno one koje prepoznaju kao najmanje vidljive, kako u donošenje odluka tako i u njihovu provedbu.

Kako bi se to postiglo provest će se dva treninga osnovne razine, jedan trening produbljenja te dva dijaloška foruma.  Kroz projekt će se okupiti 24 osobe iz nekoliko gradova koje sudjeluju u procesima donošenja odluka na razini lokalnih samouprava te neke predstavnike lokalnih aktivista/ica, koji će zajedno na rezidencijalnom trodnevnom treningu unaprjeđivati svoje suradničke vještine i vještine odlučivanja, umijeće dijaloga i vođenja. Nakon toga će 12 od njih dobiti priliku tijekom četverodnevnog, također rezidencijalnog treninga, izgrađivati svoje kapacitete za vođenje dijaloških foruma, metodu mirotvornog rješavanja političkih sukoba te će se u najmanje dvije lokalne zajednice organizirati takav dijaloški forum o temi važnoj za tu lokalnu zajednicu gdje će polaznici koristiti svoje nove vještine, u praksi tragajući za najboljim i održivim rješenjima za svoju zajednicu.

Edukativne dijelove ovog projekta (navedene treninge) i dijaloške forume prate i podržavaju sljedeće aktivnosti: mentorski laboratorij, vanjska evaluacija i znanstveno istraživanje. Cilj ovih aktivnosti je da se, na temelju provedenih treninga i dijaloških foruma, prikupe podatci  koji će pomoći u izradi novih modela za unaprjeđenje suradnje u lokalnoj zajednici. Time se osigurava relevantnost i održivost nenasilnog i mirovnog djelovanja u lokalnoj zajednici.

Svi polaznici treninga imaju osiguranu kontinuiranu podršku kroz mentorski laboratorij. Vanjski evaluator će pratiti i evaluirati cijeli proces, a znanstvenici Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci provest će istraživanje o nenasilnom i mirotvornom rješavanju sukoba u koje će osim političkih aktera biti uključeni i akteri civilnog društva. Istraživanje i vanjska evaluacija su jako važni jer će procjena učinaka ove inovativne metode omogućiti i potaknuti njezino korištenje i u drugim lokalnim zajednicama ali i omogućiti eventualno unaprjeđenje i razvoj temeljem znanstvenih podataka i smještanja u kontekst svjetskih trendova.

Projekt će pridonijeti razvoju kulture dijaloga i među osobama različitih svjetonazora, stavova i interesa te uključivanju građana u kreiranje održivih i kvalitetnih rješenja na lokalnoj razini. Inovativnim edukativnim programima i inovativnim praksama javnog angažmana uvest će se i ponuditi relevantnim akterima novi, drugačiji, uključiv način rješavanja političkih konflikata i problema na lokalnoj razini koji se ne temelji na borbi nego na suradnji. Mirotvorna i nenasilna paradigma pogotovo će biti od koristi pripadnicima ranjivih skupina koje inače trpe političko i druge oblike nasilja, a koje će se ciljano uključivati u aktivnosti.

Projekt Politike lokalnog mirotvorstva provodi udruga RAND u partnerskoj suradnji s ustanovom Politike nenasilja (ustanova za obrazovanje odraslih) iz Osijeka i s Centrom za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci. Projekt traje godinu dana, financijski je podržan od Fonda za aktivno građanstvo iz Islanda, Lihtenštajna i Norveške s 29.230,17 EURO.

Kontakt osobe su:

Otto Raffai (rOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) i Sonja Kersten (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Više o organizacijama koje projekt nose na: www.rand.hr kao i www.politikenenasilja.org


The „Policies of local peace-building“ project benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.

„Policies of Local Peace-Building“

The project Policies of Local Peace-Building responds to the challenges posed to our society by the environmental and political crisis, which has the most negative impact on those with least social, economical and political power - like refugees, the poor and rural population. This project recognises nonviolent action and conflict resolution as one of extremely important responses to endangerment of human rights and develops new approach to empower decision makers on the level of local self-governments for nonviolent resolution of acute and chronic problems of their communities.

Decisions made on local level have impact on all community members. How successful is a community organised is measured by how much are interests and needs of its most vulnerable members taken into account. Therefore it is crucial that decision makers have capacity for cooperation, care about and can hear the needs  of all community members, know ways how to find out the needs of the community and include all their members into decision making and implementation, especially those that are recognised as least visible and most vulnerable.

To achieve this, two basic three-day trainings, one advanced four-day training and two dialogue forums will be organised. These trainings will bring together 24 participants in decision-making processes at the level of local self-government from several cities, who will together develop their cooperation skills, decision making skills, dialogue skills and facilitation skills. After the basic training, 12 of them will participate in advanced training where they will develop their skills for facilitation of dialogue forums – a method of peaceful resolution of political conflicts. Thereafter the participants will conduct dialog forums in at least two local communities on a topic important for their local community, where they will facilitate dialogue among local stakeholders and search for best, inclusive and sustainable solutions. All trainees will receive continuous support through the mentoring lab.

Mentoring lab, external evaluation and scientific research process follow and support educational elements of this project (residential trainings) and dialogue forums. These activities serve as basis for evaluation, improvement and description of new models for improving cooperation and collaboration in local communities. This will ensure sustainability of nonviolent and peaceful action in local communities.

All trainees have continuous mentoring support through mentoring lab. External evaluator will monitor and evaluate the whole process, and scientists from Center for Peace and Conflict Studies, University of Rijeka will conduct a research on nonviolent and peaceful dealing with conflicts and problems, which will include civil society representatives in addition to political decision makers. Research and external evaluation are very important  because impact assessment of this innovative method will enable and facilitate it's usage in other local communities, and also enable it's improvement and development based on scientific data and contextualising it against world trends.

Project will contribute to the development of culture of dialogue even among people of different backgrounds, attitudes and interests. It will contribute to inclusion of citizens into development of sustainable and high quality solutions on local level. Innovative educational programmes and practices are introduced and offer relevant actors new, different inclusive way of solving political conflicts on local level that is not based on fighting against each other but on cooperation. Nonviolent paradigm will be especially empowering for vulnerable and minority groups who already suffer political and other kinds of violence.

The project Policies of Local Peace-Building is implemented by the organisation RAND in partnership with Politics of Non-Violence (Institution for adult education) and Centre for Studies of Peace and Conflicts, University of Rijeka. The project lasts one year and is financially supported by Active citizens fund from Iceland, Liechtenstein and Norway with 29.230,17 EURO.

Contact:

Otto Raffai (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) and Sonja Kersten (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Links for organisations: www.rand.hr and www.politikenenasilja.org


Kontakt

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
+385 1 205 86 96

 

Plehanska ul.2
10360 SESVETE
HRVATSKA
 
Bankovni podaci
Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN. HR4124840081102028542 SWIFT code: RZBHHR2X 

 

Prati nas